• Search

« Η συνταγματική απορρύθμιση ».  Ομιλία στο έβδομο σεμινάριο του κύκλου «Συναντήσεις στο Σύνταγμα», που συνδιοργάνωσαν το Κέντρο Ευρωπαϊκού Συνταγματικού Δικαίου – Ίδρυμα Θεμιστοκλή και Δημήτρη Τσάτσου και ο Επιστημονικός Όμιλος «Αριστόβουλος Μάνεσης», 16.05.2017.

Συμμετοχή στο συλλογικό έργο Ε. Σπηλιωτόπουλου, Χ. Χρυσανθάκη, Χ. Πολίτη (επ.), Λεξικό Νομικής Ορολογίας. ΙΙ – Δημόσιο Δίκαιο, Νομική Βιβλιοθήκη, 2014, με συμβολή στα λήμματα « Ανταγωνισμός », « Γενικές αρχές διοικητικού δικαίου », « Εξαιρετικές περιστάσεις » και « Κρατικός παρεμβατισμός ».

« Η πρόταση ίδρυσης συνταγματικού δικαστηρίου υπό το πρίσμα της εξέλιξης των σχέσεων μεταξύ εθνικού και ενωσιακού δικαίου », www.constitutionalism.gr,  21.06.2013 [ = in Χ. Ακριβοπούλου – Ν. Παπαχρήστου (επ.), Η πρόκληση της αναθεώρησης του Συντάγματος, Ινστιτούτο Στρατηγικών και Αναπτυξιακών Μελετών – ΙΣΤΑΜΕ « Ανδρέας Παπανδρέου », Συνέδριο 25-26 Φεβρουαρίου 2013, Αθήνα, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2013, σελ. 163-182].

« Η διαδοχή των δημοσίων νομικών προσώπων », Εφημερίδα Διοικητικού Δικαίου 4/2008, σελ. 569 – 582 [ = in Χαριστήριο εις Λουκά Θεοχαρόπουλο και Δήμητρα Κοντόγιωργα-Θεοχαροπούλου, Τιμητικός Τόμος, Θεσσαλονίκη 2009, τ. Ι, σελ. 47 – 72].

« Η προσφυγή τρίτων κατά διοικητικής σύμβασης: μια θεαματική μεταστροφή της νομολογίας του Conseil d’État που προλαμβάνει τις εξελίξεις του κοινοτικού δικαίου », Δημόσιες Συμβάσεις και Κρατικές Ενισχύσεις 1-3/2007, σελ. 33 – 39.

« Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού και διαφάνεια ». Εισήγηση στο συνέδριο το οποίο διοργάνωσε στην Αθήνα το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικητικών Επιστημών και το οποίο είχε γενικό θέμα: « Πολιτειακοί Θεσμοί και Σύνταγμα: Το αναγκαίο μεταναθεωρητικό πεδίο. Εκτιμήσεις – προσδοκίες », 18-20.12.2006.

« Η ρύθμιση των ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών στον ν. 3263/2004 (‘Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις’) », Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις 3/2005, σελ. 304 – 315.

« H δυνατότητα ενιαίας δικαιοδοσίας επίλυσης ιδιωτικών και διοικητικών διαφορών σύμφωνα με το άρθρο 94 παρ. 3 του Συντάγματος », Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 2005, σελ. 258 – 286 [ = in Γενέθλιον Απόστολου Σ. Γεωργιάδη, Τόμος ΙΙ, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σελ. 2203 – 2239].

« Η προδικαστική παραπομπή στη δίκη των ασφαλιστικών μέτρων κατά το στάδιο κατάρτισης των δημοσίων συμβάσεων », Δημόσιες Συμβάσεις & Κρατικές Ενισχύσεις 2/2005, σελ. 166 – 178 [ = in Π. Νάσκου-Περράκη, Κ. Π. Ηλιόπουλου (επ.), Κοινοτικό Δίκαιο – 25 χρόνια εφαρμογής στην Ελλάδα, Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου – Ελληνική Ένωση Ευρωπαϊκού Δικαίου, Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα – Κομοτηνή, 2006, σελ. 57 – 83].

« Η συμμόρφωση της Διοίκησης στις αποφάσεις της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας », in Τόμος Τιμητικός του Συμβουλίου της Επικρατείας – 75 χρόνια, Εκδόσεις Σάκκουλα, Αθήνα – Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 525 – 549.

« Τα δικαιώματα στη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας », in Μ. Τσαπόγα – Δ. Χριστόπουλου (επ.), Τα δικαιώματα στην Ελλάδα 1953 – 2003. Από το τέλος του εμφυλίου στο τέλος της μεταπολίτευσης, Εκδόσεις Καστανιώτη, Αθήνα, 2004, σελ. 439 – 468.

« Η θεσμική θεώρηση της αρμοδιότητας των διοικητικών οργάνων », Το Σύνταγμα 6/2003, σελ. 1011 – 1053.

« H προστασία του περιβάλλοντος ως κριτήριο ανάθεσης των συμβάσεων δημοσίων έργων », Περιβάλλον & Δίκαιο 1/2003, σελ. 36 – 51.

« Ο αυτεπάγγελτος έλεγχος της (αντι)συνταγματικότητας των νόμων. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ 3195/2000 », Δικαιώματα του Ανθρώπου 16/2002, σελ. 1175 – 1193.

« Διακηρύξεις δημοσίων έργων και παρεμπίπτων έλεγχος των κανονιστικών πράξεων. Σχόλιο στην απόφαση ΣτΕ Ολ. 1415/2000 », Δικαιώματα του Ανθρώπου 14/2002, σελ. 513 – 534.

« Οι σχέσεις Εκκλησίας – Κράτους υπό το πρίσμα της υπαγωγής της πρώτης στην έννοια του ‘ευρύτερου δημόσιου τομέα’ και στους κανόνες περί ‘διαπλοκής’ » (μαζί με τον Γ. Δελλή), Επιθεώρηση Δημοσίου Δικαίου και Διοικητικού Δικαίου 4/2001, σελ. 656 – 676.

« Γ. Αγγελόπουλος και Θ. Αγγελόπουλος. Νομικός θετικισμός και Διοικητικό Δίκαιο » (μαζί με τους Σ. Βλαχόπουλο και Α. Μικρουλέα), Εφαρμογές Δημοσίου Δικαίου Ι-ΙΙ/1991, σελ. 138 – 184.

« Ελευθερία της έκφρασης και πολιτική ουδετερότητα » (μαζί με τους Σ. Βλαχόπουλο και Απ. Παπατόλια), Νομική Επιθεώρηση (τριμηνιαία έκδοση του Ερευνητικού Ομίλου Φοιτητών Νομικής), Αρ. τεύχους 3[10] – Δεκέμβριος 1990, σελ. 252 – 276.